header

Sociální služby

Přehled poskytovaných služeb

 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Chráněné bydlení
 • Podpora samostatného bydlení
 • Sociálně terapeutické dílny

Cílová skupina

Poskytované sociální služby jsou určeny dětem a dospělým se všemi stupni mentálního postižení, osobám s tělesným a s kombinovaným postižením.
Sociální službu nezajišťujeme osobám se závislostí na omamných a návykových látkách a osobám s duševním onemocněním.
Služba je přednostně určena občanům hlavního města Praha.

Kapacita poskytovaných služeb

 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením – 90 lůžek
 • Chráněné bydlení – 20 lůžek
 • Podpora samostatného bydlení – 15 klientů
 • Sociálně terapeutické dílny – 25 klientů

Zásady pro poskytování služeb:

 • Individuální přístup k osobnosti uživatele.
 • Respektování a ochrana práv uživatelů, respektování soukromí.
 • Respektování volby a potřeb uživatelů.
 • Respektování přání a názorů uživatelů.
 • Vedení a podpora k samostatnosti a odpovědnosti za své konání podle možností uživatele.
 • Zachování rovnoprávnosti ve vztahu poskytovatel – uživatel.
 • Základem je týmová spolupráce a jednotný přístup k uživateli.

Odmítnutí zájemce o službu

Integrované centrum nemůže sjednat smlouvu o poskytování služeb s osobami, které nesplňují podmínky pro cílovou skupinu uživatelů.
V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, může Integrované centrum odmítnout poskytnutí sociálních služeb pouze, pokud:

 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb,
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
  • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby:
  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
 • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
BetFair F.BetRoll UK Bookies