header

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

ZADAVATEL:
Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna
Horní Poustevna č. p. 40, 407 82 Dolní Poustevna
Zastoupená Ing. Ilonou Chrtovou, ředitelkou

Dále jen „zadavatel“
Veřejná zakázka není zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané v souladu s Metodickým pokynem ředitele
odboru ZSP MHMP č. 1/2018 (dále jen „pokyn“), Vás tímto

vyzývá k podání cenové nabídky

ve věci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
Stavební opravy objektu č. p. 40, k. ú. Horní Poustevna

WIll Hill BookiesW.BetRoll here...
BetFair F.BetRoll UK Bookies